How hard can Saitama (One Punch Man) SLAP – Testing Saitama strength GTA V